Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Nieuw Ambacht bv.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Nieuw Ambacht BV die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Nieuw Ambacht BV: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijk van Nieuw Ambacht bvin het kader van de uitoefening van zijn beroep  een opdracht  met een opdrachtgever overeenkomt.
Overeenkomst:Het gebruik maken van de diensten van de website eengoedeprofessional.nl op het gebied van internet marketing via registratie en/of aanmelding.
Klant: De professional welke zich heeft geregistreerd/aangemeld op de site eengoedeprofessional.nl.
Tarief: Het tarief dat Nieuw Ambacht BV aan de klant in rekening brengt voor registratie op en gebruik van de site eengoedeprofessional.nl.

 

Artikel 3 Vrijblijvendheid aanbiedingen.

Alle aanbiedingen van Nieuw Ambacht BV  zijn vrijblijvend en voor beperkte tijd geldig.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt tot schriftelijke opzegging stilzwijgend ieder jaar met dezelfde periode verlengd.
 

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
De overeenkomstkan door beide partijen  alleen schriftelijk per jaar worden opgezegd, tot uiterlijk 1 kalendermaand voorafgaand aan het verstrijken van de jaarlijkse periode. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.

 

Artikel 6 Einde van de opdracht

De overeenkomst eindigt van rechtswege:

  • De overeenkomst eindigt wanneer de klant zijn factuur niet tijdig binnen de betaaltermijn voldoet. Betaling voor de lopende periode blijft verplicht.
  • Doordat zich een objectief beschreven einde /gebeurtenis voordoet als beschreven in art.5.

 Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

De klant verstrekt aan Nieuw Ambacht bv te goeder trouw alle inlichtingen betrekking hebbende op de betreffende registratie. De klant is verantwoordelijk voor de registratie en het invoeren van alle benodigde gegevens.
Nieuw Ambacht is niet aansprakelijk voor  gevolgen van eventuele foutieve gegevens in de registratie en portfolio van de klant.

 

Artikel 8 Tarieven

Alle tarieven en afspraken zijn excl. btw. Tarieven zijn geldig in het jaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Per jaar kunnen tarieven worden gewijzigd.
 

Artikel 9 Betaling en gevolgen wanbetaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur voor registratie en gebruik van de website te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Uitsluitend betalingen aan Nieuw Ambacht BV zelf werken bevrijdend.

Indien een factuur van Nieuw Ambacht BV  niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de klant vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
De in het bezit van Nieuw Ambacht BV  zijnde kopie van de door Nieuw Ambacht BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
Reclames omtrent enige factuur moeten binnen zeven kalenderdagen na de dag van de verzending van de nota schriftelijk bij Nieuw Ambacht zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de klant. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door  wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Artikel 10  Strekking voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

 

Artikel 11 Arbitrage

De klant kan alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voorleggen aan een Geschillencommissie.
Een verzoek daartoe dient schriftelijk en met redenen omkleed bij Nieuw Ambacht BV te worden ingediend.
De geschillencommissie bestaat uit 3 leden:

  • 1 lid benoemd door de opdrachtgever
  • 1 lid benoemd door Nieuw Ambacht BV
  • 1 lid door de twee gezamenlijk benoemd derde lid, die tevens de functie van onafhankelijk voorzitter vervult.

Deze Geschillencommissie beoordeelt het geschil en geeft een bindend advies aan Nieuw Ambacht BV en aan de klant. 

 

Augustus, 2013